Vanja Kuzmić
Zvanje:
diplomirani inženjer geologije - geotehnika

Školska sprema:
Rudarsko-geološki fakultet – smer geotehnika - diplomirala 1980

Oblast profesionalnog interesa:
Inženjerska geologija - geotehnika

Zaposlenja:
1980-2004 GEOZAVOD
2004 -        GEOALFA

Radno iskustvo:
Iskustvo sticano tokom 24 godine rada na kapitalnim projektima na teritoriji grada Beograda. Učestvovala kao autor ili saradnik u izradi desetina projekata i elaborata inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe planske dokumentacije. Izradila preko 2000 elaborata za potrebe inženjerskogeološke i geotehničke dokumentacije za nivo generalnih i idejnih projekata za potrebe glavnih građevinskih projekata. Za pojave kližišta i nestabilnosti izradila veliki broj elaborata. Van teritorije Beograda učestvovala u izradi geološko-geotehničke dokumentacije za teritoriju Topole, Kragujevca, Brusa, Koštunića, Ćuprije, Zaječara, Niša, Stare planine, Kikinde i mnogih drugih gradova. Od osnivanja preduzeća GEOALFA radi kao odgovorni projektant na svim poslovima.

 Objavljeni stručni radovi:
  • Zakonitost u taloženju eolskih naslaga na zemunskom platou – XII jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Novi Sad 1999. V. Kuzmić, M. Jevremović
  • Zakonitost u taloženju aluvijalno-jezerskih i aluvijalno-barskih naslaga od leve obale Save prema Batajnici – XII jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Novi Sad 1999. M. Jevremović, V. Kuzmić
  • Kvartarni sedimenti Beograda i okoline - XIII simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Herceg Novi 2002.god. V. Kuzmić, M. Jevremović
  • Sedimenti pliocena na području Beograda - XIII simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Herceg Novi 2002.god. M. Jevremović, V. Kuzmić
  • LEGENDA za inženjerskogeološke i geotehničke podloge teritorije grada Beograda sapotpunom digitalnom opremom - Autori: Vanja Kuzmić, Milica Jevremović i Petar Kuzmić - dep. aut. delo br. D-3/12
  • New data on the geology of the archaeological site at Vinča (Beograde, Serbia) –Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique 73 I Novi podaci o geologiji na arheološkom lokalitetu Vinča (Beograd, Srbija) – Geološkianali Balkanskog Poluostrva 73 - Autori: Ljupko Rundić, Slobodan Knežević, Vanja Kuzmić & Petar Kuzmić
Dragan Kuzmić
Zvanje:
diplomirani inženjer geologije - geotehnika

Školska sprema:
Rudarsko-geološki fakultet – smer geotehnika - diplomirao 1980

Oblast profesionalnog interesa:
Inženjerska geologija - geotehnika

Zaposlenja:
1982-1984 RO GEOSONDA
1984-1986 RO VELIKA MORAVA
1986-2004 INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI
2004-         GEOALFA

Radno iskustvo:
Iskustvo iz inženjerske geologije i geotehnike stečeno na gradilištima hidroenergetskih sistema i visokih brana. Bio zaposlen kao rukovodilac na  gradilištima i geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima za nekoliko velikih preduzeća. Iskustvo sticano kako na terenima u Srbiji tako i u  regionu na branama u Makedoniji, Crnoj gori i Bosni. Od 2004. godine direktor preduzeća GEOALFA a kao odgovorni projektant ili saradnik učestvovao u svim projektima i poslovima urađenim i izvedenim od strane tog preduzeća.
Petar Kuzmić
Zvanje:
master inženjer geologije - geotehnika
master analitičar zaštite životne sredine

Školska sprema:
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura – master studije 2012-2013
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura – osnovne studije 2007-2011
Rudarsko-geološki fakultet – smer geotehnika, master studije 2012-2014
Rudarsko-geološki fakultet – smer geotehnika, osnovne studije 2008-2012

Oblast profesionalnog interesa:
Inženjerska geologija - geotehnika
Remedijacija i zaštita životne sredine
Geodiverzitet i GIS

Zaposlenje:
2007 - 2014   GEOALFA geološki tehničar, geolog
2013 - 2014   FUTURA Fakultet za primenjenu ekologiju  - asistirao na predmetu Geodiverzitet
2014 -            GEOALFA odgovorni projektant, analitičar zaštite životne sredine

Radno iskustvo:
Kao inženjer geologije radio na izradi projekata, studija i planova detaljne regulacije. Angažovan na izradi geotehničkih elborata gasne infrastrukture, pojave nestabilnosti - kližišta, hidroenergetskih objekata, putne infrastrukture i velikih objekata. Učestvovao kao odgovorni projektant ili saradnik na izradi inženjerskogeološke i geotehničke dokumentacije za potrebe izrade mini hidro elektrana u Srbiji i regionu. Kao analitičar zaštite životne sredine izradio ekogeološke analize i analize zatečenog stanja na više industrijskih lokacija po celoj Srbiji. 

Objavljenji stručni radovi:
  • LEGENDA za inženjerskogeološke i geotehničke podloge teritorije grada Beograda sapotpunom digitalnom opremom - Autori: Vanja Kuzmić, Milica Jevremović i Petar Kuzmić - dep. aut. delo br. D-3/12
  • New data on the geology of the archaeological site at Vinča (Beograde, Serbia) –Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique 73 I Novi podaci o geologiji na arheološkom lokalitetu Vinča (Beograd, Srbija) – Geološkianali Balkanskog Poluostrva 73 - Autori: Ljupko Rundić, Slobodan Knežević, Vanja Kuzmić & Petar Kuzmić
  • Portable geotechnics – using android smartphones and tablets for geotechnical field investigations Autori: Uroš Đurić – researcher associate, Assoc. Prof. Dr. Biljana Abolmasov, Petrović Dragana – researcher associate, Miloš Marjanović – researcher associate, Petar Kuzmić